Civilszervezeteknek

A munkaerőpiaci projekteket megvalósító civilszervezetek részére ajánlom – a célcsoport (álláskeresők, képzésben részesülők) munkaerőpiaci érvényesülést, elhelyezkedési esélyek növelését, így a társadalmi integrációt elősegítő, támogató – csoportos fejlesztéseinket, mint szolgáltatást.

Készséggel segítek a még előkészületi (pályázatírás) szakaszban álló projektek, szakmai – feladatainak pontosításában, előkészítésében, véleményezésében.  

Fejlesztő foglalkozások munkaerőpiaci célcsoportok számára:

ÁLLÁSKERESÉSI TRÉNING

A tréning célja: Az álláskeresők, munkanélküliek, illetve  munkaerőpiaci (felnőtt) képzésben résztvevő  hallgatók önálló álláskeresési képességének fejlesztése.

A csoportos felkészülésen részvevő tisztába kerül a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokkal, képessé válik az önálló álláskeresés hatékony kivitelezésére, saját helyzetének objektívabb kezelésére, ezáltal szintén az eredményes álláskeresés lehetősége kerül előtérbe.

Kulcsszavak: munka, munkanélküliség, életút, önismeret, időgazdálkodás, munkaérdeklődés, munkával kapcsolatos képességek, munkaerőpiaci realitások, telefonálás technikája, érveléstechnika, beszélgetéstechnika, első interjú, öltözködés, az első munkanap.

A tréning: időszükséglete 45 óra

TANULÁS TECHNIKA

A tréning célja: Képzés – foglalkoztatási projektbe bekerülő munkaerőpiaci (felnőtt) képzésben résztvevő vagy leendő hallgatók képezhetőségének fejlesztése.

A foglalkozás során fejlődik a személyiség, a résztvevő tisztába kerül a gyakorlás fontosságával, ráhangolódik a tanulásra, a tanulást mint, cselekvést elfogadja, javul a memória kapacitása, kreatívabbá válik korábbi önmagához képest.

Fejlesztendő kompetenciák: tanulási képességek, memória kapacitás, gondolkodás, önismeret, lényeg kiemelés, logikai készség, problémamegoldás, időgazdálkodás.

A tréning: időszükséglete 45 óra

KULCSKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

A munkavilágában a munkáltatók kiválasztási rendszerében a kulcsképességek szerepe jelentős mértékben felértékelődött. A kulcsképesség többnyire átfogó jellegű, vagyis nem egy szűk területen (szakmai specifikum), hanem szélesebb körben mérhető. A megszerzett kulcsképességek tartós jellegűek, amelyek a megváltozott körülmények között is folyamatosan alkalmazhatók. Ennél fogva elengedhetetlen, hogy az egyén, mint munkavállaló, tisztában legyen a saját kulcsképességeivel és folyamatos fejlesztésének, kondicionálásának fontosságával.

Kulcsszavak: kommunikáció, együttműködés, tanulás – gondolkodás, probléma megoldás, kreativitás, megértés – helyzetértékelés, önállóság, felelősségvállalás.

A tréning: időszükséglete 60 óra

HATÉKONY ÖNISMERET

Munkaerőpiaci érvényesülést, a munkavilágába való visszakerülés esélyét növelő fejlesztő foglalkozás. A foglalkozás során fontos az olyan gyakorlati tudnivalók és olyan képességek, készségek kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az eredményesebb munkakereséshez, munkába álláshoz. A foglalkozás során a résztvevők, segítséget kapnak énképük megerősítéséhez, saját értékeik felismeréséhez, tudatosításához, kommunikációs készségük, konfliktuskezelési és probléma megoldó módszereik fejlesztéséhez, önérvényesítő magatartásuk kialakításához, begyakorlásához, a beilleszkedéshez szükséges norma rendszer helyreállításához. 

Kulcsszavak: reális önismeret, önértékelés, kommunikáció, közösségi norma szerinti magatartás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, egyéni célok – csoport célok, személyes felelősségvállalás, tolerancia, együttműködés, kudarckezelés, feladat centrikus gondolkodás.

A tréning: időszükséglete 80 óra

Pályázati munka támogatása

 • Szükségletfelmérés
 • Projekt ötlet – projektgenerálás
 • Célirányos forrás felkutatás
 • Projekttervezés
 • Munkaterv (megvalósítási ütemterv)
 • Tevékenység tervezés
 • Humánerőforrás terv
 • Pénzügyi terv
 • Partnerség kialakításának a segítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány
 • SWOT analízis
 • Logikai keretmátrix
 • Horizontális elvek
 • Előzetes értékelés
 • Pályázatkészítés
 • Projektvégrehajtás
 • Folyamatkövető tanácsadás
 • Projekt kommunikáció
 • PEJ tanácsadás
 • Értékelés
 • Disszemináció

Módszertani és ismeretátadó előadások

Állásfeltárás – munkáltatói kapcsolatok

(interaktív előadás)

 • Munkáltató érdekek,
 • hatékony termelés fenntartása
 • szolgáltatások a munkáltatók felé,
 • munkáltatói kapcsolatok szintjei,
 • kapcsolatépítés módjai, találkozók,
 • munkahelyi bejárások,
 • megfelelő munkahely fogalma – kritériumai,
 • workshop szervezés,
 • állásbörze,
 • munkáltatói adatbank
 • karriertervek
 • képzési tervek
 • esélyegyenlőségi terv a munkáltatónak

Időtartam: 4-6 óra

Munkaerőpiaci szolgáltatás

(interaktív előadás)

Egy munkaerőpiaci szolgáltatás beindításakor több jelentős tényezőt is figyelembe kell venni, ez a gyakorlatban sokszor csorbát szenved. Tervezés során sok apró momentumot félre söprünk és csak a látszólag lényeges szempontokra fókuszálunk, pedig az apró dolgokról később kiderülhet, hogy mégis hatalmasak. A már működő szolgáltatási rendszerekben is mindig akad valami fejleszteni való, szükséges módosítás, egyrészt a kialakításkor valami elkerülhette a szolgáltató figyelmét, másrészt a működési feltételek, körülmények folyamatosan változásban vannak.    

A szolgáltatási terület behatárolása,  szolgáltatás álláskeresők felé (célcsoport, célcsoporton kívüliek), szolgáltatás munkáltatók felé, állásinformációk beszerzése – kezelése, álláskeresői adatbank, munkáltatói adatbank, a szolgáltatás szükséges dokumentációi, az ideális szolgáltatási helyszín, ideális humánerőforrás igény (szakmai stáb kialakítása), stb.

Időtartam: 6 – 8 óra

Munkavállaló a munkavilágában, és azon kívül  

 • Megélhetés munka – életvitel 
 • Az egyén, mint személyiség
 • A munkavállaló  
 • A munkanélküli
 • Álláskereső
 • Presztízs és a személyiség
 • Karrier, a tudatos önépítkezésről
 • A képzés jelentősége a munkavállaló szempontjából 
 • Az álláskereső saját felelőssége, tennivalói
 • Motiváció kontra kevésbé választhatóság 
 • Az együttműködési hajlandóságról
 • Az előítéletességről
 • Emberi jogok a foglalkoztatásban
 • Érdekek

Esélynövelő eszközök

 • Esélyegyenlőség
 • Foglalkoztatási partnerségek
 • Szociális gazdaság
 • A foglalkoztatási rehabilitáció
 • Az integráció, reintegráció
 • Önfoglalkoztatás
 • Alkalmazott gyakorlati modellek a munkaerőpiaci szolgáltatásokban (Integráció érdekében; személyi kísérés, 2 az egyben, gyakornoki rendszer, civilek mint kölcsönzők. out sourcing, stb.) 

Hátrányos helyzetű célcsoportok sajátosságai ; (hajléktalanok, tartós munkanélküliek, pszichés problémával élők, romák, aluliskolázott – képzetlen fiatalok, pályakezdők, 45 év felettiek, szegregáltak) a célcsoportok speciális helyzetét bemutató interaktív előadások

 • A célcsoport helyzete, közvélemény a célcsoportról (címke, előítélet, elfogadottság, stb.)
 • A célcsoport általános problémái
 • a célcsoport  speciális problémái
 • a célcsoport munkaerőpiaci helyzete
 • a célcsoport  munkavégzési tevékenysége, foglalkoztathatósága ( egyéni elképzelések elvárások, munkaerőpaiaci realitások 
 • a célcsoport által keresett munkakörök
 • a munkáltatók által felkínált munkakörök
 • tapasztalatok az állláskeresés, munkavégzés során